Ochrana osobních údajů dle GDPR


Pod zkratkou GDPR ( General Data Protection Regulation ) se skrývá Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27.4.2016, které přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů a vstoupí v platnost 25.5.2018.

TELEKOM spol. s r.o. si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) a dat svých zákazníků včetně jejich zaměstnanců a tyto údaje vždy chránil a bude chránit.

Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TELEKOM spol.s.r.o., IČ 60934433, se sídlem Máchova 266, Jaroměř (dále jen: „správce“), email: info@telekom.cz, telefon: +420491848111.

1.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů

       je  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem  podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR


2.   Účelem zpracování osobních údajů

je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit


3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi     Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby
•    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
•    zajišťující montážní a servisní služby potřebné k provozování služeb,
•    zajišťující marketingové služby.
2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•    právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zprac. dle čl. 18   GDPR.
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 
2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrana přístupu heslem, zabezpečeným protokolem a antivirovým programem s aktualizacemi.
3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky nebo podepsáním montážního nebo dodacího listu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.